Diglukonian chlorheksydyny 2%

 

Skład:

    • diglukonian chlorheksydyny 2%, woda o czystości farmakopealnej

 

Dostępne opakowania:

  • butelka 200 g

Do każdego opakowania dołączany jest adapter z zakrętką i oznakowany dozownik.

Kup w sklepie on-line

Opis

Właściwości DIGLUKONIANU CHLORHEKSYDYNY 2%

Zagrożenie:

Działa drażniąco na oczy.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zapobieganie:

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Chronić przed światłem słonecznym.

Butelka z adapterem

Jako pierwszy producent na rynku wprowadziliśmy do sprzedaży butelki z adapterem ułatwiającym pobieranie preparatu. Wystarczy wkręcić końcówkę strzykawki w otwór adaptera znajdującego się w szyjce butelki, przechylić butelkę i naciągnąć preparat bezpośrednio do strzykawki dozującej. Eliminuje to ryzyko rozlania się płynu podczas nabierania preparatu.

Z adapterem można stosować wszystkie dostępne na rynku strzykawki jednorazowego użytku – zarówno strzykawki luer-lock jak i lock.

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed