Firma CERKAMED posiada system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 13485:2016 w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych dla stomatologii.

Nasze wyroby posiadają certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną MDD 93/42/EEC.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/607 w zakresie przepisów przejściowych dla niektórych certyfikatów wyrobów medycznych wydanych przez jednostki notyfikowane zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, które obowiązywały w dniu 26.05.2021 r. i nie zostały później wycofane, zachowują ważność po upływie okresu wskazanego na certyfikacie do dnia 31.12.2028 r. dla wyrobów medycznych klasy IIa. PPH CERKAMED spełnia warunki rozporządzenia w związku z tym certyfikat nr. 144731-18-02-18 pozostaje ważny.

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed