Endodontyczny zestaw szkoleniowy do nauki aplikacji MTA

Zestaw zawiera:

  1. Szkoleniowy MTA proszek (5 g)
  2. Szkoleniowy MTA płyn (3 ml)
  3. Treningowa masa silikonowa
  4. Ząb szkoleniowy (5 szt.)
  5. Szklana płytka do zarabiania
  6. Papierki do zarabiania
  7. Pipeta do aplikacji płynu
  8. Miarka do proszku

Uwaga: Szkoleniowy MTA proszek oraz szkoleniowy MTA płyn, nie są wyrobami medycznymi i nie mogą być stosowane w trakcie leczenia stomatologicznego. Przeznaczone są wyłącznie do celów treningowych.

Kup w sklepie on-line

  Metodyka MTA SMART SYSTEM Training set

 

Opis

Zestaw zawiera:

1. Szkoleniowy MTA proszek (5 g)

2. Szkoleniowy MTA płyn (3 ml)

3. Treningowa masa silikonowa
4. Ząb szkoleniowy (5 szt.)

5. Szklana płytka do zarabiania
6. Papierki do zarabiania

7. Pipeta do aplikacji płynu

8. Miarka do proszku

Zęby szkoleniowe:

2633-101-PCL

Pierwszy trzonowiec szczęki
3 kanały, 3 korzenie
perforacja dna komory
perforacja bocznej ściany korzenia podniebiennego

2111-1A2-PCL

Siekacz centralny szczęki
1 kanał, 1 korzeń
niezakończony rozwój korzenia

2633-102-PCL

Pierwszy trzonowiec szczęki
3 kanały, 3 korzenie
perforacja dna komory
resorpcja zewnętrzna wierzchołka

3623-101-PCL

Pierwszy trzonowiec żuchwy
3 kanały, 2 korzenie
perforacja dna komory

3111-101-PCL

Siekacz centralny żuchwy
1 kanał, 1 korzeń
perforacja przedniej ściany korzenia

.

Środki ostrożności:

Zawiera tlenek wapnia. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry myć dokładnie wodą z mydłem przez co najmniej 10 min. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej, skontaktować się z lekarzem. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywanie:

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wysokich temperatur, chronić przed wilgocią.